Tuesday, October 7, 2008

ՏԱՆԳՕ 21, Սիրային Էջեր


Main Title: Tango 21, The Love Leafs
Year: 2005
Published/Created: HGM Publishing, Yerevan
Type: Armenian Poetry
Pages: 88
Description: Paperback, 21.5 x 15.5cm
ISBN-13: 978-9994145164
ISBN-10: 9994145169
LCCN: 2006552066
OCLC: 66527664
BCID: 018-6619692
Poem Readings By: Aida Asaturyan

ՏԱՆԳՕ 21, Սիրային Էջեր
2003
ՀԳՄ Տպարան
Երեւան
88 Էջ
15.5 X 21.5